Dieter Rams: 10 принципа на добрия дизайн

Преди много години, в края на 1970г., Дитер Рамс ставал все по-загрижен за състоянието на света около себе си. Тревожел го “непреодолимия хаос от форми, цветове и шумове”. Съзнавайки, че той е дал значителен принос за този свят, той се запитал един важен въпрос:

Е, ли, моят дизайн добър?

Доколкото добрият дизайн може да бъде обяснен по един дефинитивен начин, то Дитер Рамс поставя въпроса за десетте най-важни принципи за това, което той – самият, смята за добър дизайн. Впоследствие, те биват наричани “Десетте божи заповеди” на добрия дизайн.

Ето ги и тях:

1.Good design is innovative

The possibilities for innovation are not, by any means, exhausted. Technological development is always offering new opportunities for innovative design. But innovative design always develops in tandem with innovative technology, and can never be an end in itself.

Добрият дизайн е иновативен

Възможностите за иновации не са абсолютно експлоатирани. Технологичното развитие непрекъснато предлага нови възможности за новаторски дизайн. Но, иновативният дизайн може да се развива само ръка за ръка с иновативната технология и никога не може да бъде самоцел.

 

2. Good design makes a product useful

A product is bought to be used. It has to satisfy certain criteria, not only functional, but also psychological and aesthetic. Good design emphasises the usefulness of a product whilst disregarding anything that could possibly detract from it.

Добрият дизайн прави продукта полезен

Един продукт се купува, за да бъде използван. Той трябва да отговаря на определени критерии, не само функционални, но и психологически и естетически. Добрият дизайн подчертава полезността на даден продукт, пренебрегвайки всичко, което би могло да отвлича вниманието от нея.

 

3. Good design is aesthetic

The aesthetic quality of a product is integral to its usefulness because products we use every day affect our person and our well-being. But only well-executed objects can be beautiful.

Добрият дизайн е естетически

Естетическото качество на даден продукт е неразделна част от неговата полезност, тъй като продуктите, които използваме всеки ден, имат своето отражение върху нашата личност и нашия комфорт. Но, само добре изработените продукти могат да бъдат красиви.

 

4. Good design makes a product understandable

It clarifies the product’s structure. Better still, it can make the product talk. At best, it is self-explanatory.

Добрият дизайн прави продукта разбираем

Той пояснява естеството на продукта. Нещо повече, той може да направи така, че продуктът да говори сам за себе си. В най-добрия случай, това е очевидно.

 

5. Good design is unobtrusive

Products fulfilling a purpose are like tools. They are neither decorative objects nor works of art. Their design should therefore be both neutral and restrained, to leave room for the user’s self-expression.

Добрият дизайн е ненатрапчив

Продукти, отговарящи на целта са като инструменти. Те не са нито декоративни предмети, нито произведения на изкуството. Следователно тяхното проектиране трябва да бъде едновременно неутрално и сдържано, което да даде възможност за изява на потребителя.

 

6. Good design is honest

It does not make a product more innovative, powerful or valuable than it really is. It does not attempt to manipulate the consumer with promises that cannot be kept.

Добрият дизайн е честен

Той не прави продукта по-иновативен, по-мощен или по- ценен, отколкото е в действителност. Той не се опитва да манипулира потребителя с обещания, които не могат да се изпълнят.

 

7.  Good design is long-lasting

It avoids being fashionable and therefore never appears antiquated. Unlike fashionable design, it lasts many years — even in today’s throwaway society.

Добрият дизайн остава във времето

Той умело избягва модните тенденции и затова никога не бива остарял. За разлика от модерния дизайн, той е актуален за много години напред – дори в днешния свят на “еднократната” употреба.

 

8. Good design is thorough down to the last detail

Nothing must be arbitrary or left to chance. Care and accuracy in the design process show respect towards the user.

Добрият дизайн е изпипан до последния детайл

Нищо не трябва да бъде произволно или оставено на случайността. Грижата и акуратността в дизайна демонстрират уважение към потребителя в процеса на неговото проектиране.

 

9. Good design is environmentally-friendly

Design makes an important contribution to the preservation of the environment. It conserves resources and minimises physical and visual pollution throughout the lifecycle of the product.

Добрият дизайн е природосъобразен

Дизайнът има важен принос за опазване на околната среда. Това пести ресурси и намалява до минимум физическото и визуално замърсяване през целия жизнен цикъл на продукта.

 

10. Good design is as little design as possible

Less, but better — because it concentrates on the essential aspects, and the products are not burdened with non-essentials.

Back to purity, back to simplicity.

Добрият дизайн е възможно най-малко дизайн

По-малко, но по-добре – защото добрият дизайн се концентрира върху съществените аспекти и само тогава продуктите не биват обременени с не-важното.

Обратно към чистотата, обратно към простотата.

DM-Wallpaper-1112-1900x1200

 

За още по-любопитните:

Dieter Rams: 10 Principles for Good Design

Dieter Rams: Apple has achieved something I never did

Design Museum – Dieter Rams

15 dieter rams classics

Dieter Rams Interview

By | 2017-09-22T12:12:14+00:00 March 20th, 2016|design|Comments Off on Dieter Rams: 10 принципа на добрия дизайн

За автора: